AVÍS LEGAL, TERMES I CONDICIONS

1. CONSIDERACIONES GENERALES

L’accés a aquest web està condicionat a la lectura i l’acceptació prèvies per part de qualsevol usuari dels termes, les condicions, les comunicacions, les advertències i altres avisos legals que contenen aquestes clàusules.

L’accés a www.pirineuenboca.com i la posterior utilització d’aquest web per part de l’usuari implicarà la seva conformitat, de manera expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del contingut del web esmentat. L’usuari declara que és major d’edat i que disposa de prou capacitat jurídica per vincular-se mitjançant aquest avís legal o condicions generals de navegació. Igualment, accepta de manera expressa i sense excepcions que l’accés al lloc web esmentat i l’ús dels seus serveis i dels continguts d’aquests serveis té lloc sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

L’accés al web a través de les adreces d’URL botiga.pirineuenboca.com és gratuït per als usuaris i el seu ús no requereix cap subscripció ni registre previs. No obstant això, la contractació de productes sí que requereix l’acceptació prèvia de les condicions de compra que desenvolupen i complementen aquestes condicions generals de navegació.

Si l’usuari no està d’acord amb el contingut d’aquest avís legal o amb les condicions de navegació, ha d’abandonar el web i, per tant, no ha d’accedir-hi ni disposar dels serveis que s’hi ofereixen.

El present web facilita als visitants i als usuaris l’accés a una àmplia diversitat de continguts: botiga en línia, accés al portal de PIRINEU EN BOCA, S.L., descàrregues multimèdia i espais publicitaris, entre d’altres.

Aquest web ha estat desenvolupat en benefici dels consumidors finals, clients actuals o potencials de PIRINEU EN BOCA, S.L., establerts al nostre territori. Per tant, els serveis als quals es pot accedir a través del web no estan dirigits a empreses majoristes, distribuïdores, centrals de compra ni grans superfícies, ni a cap mena d’intermediaris professionals del sector de l’alimentació o sectors afins.

Les connexions amb altres llocs web que pugui haver-hi, així com l’ús que l’usuari en faci, estan subjectes a aquest avís legal, així com a les eventuals condicions específiques que els llocs web esmentats estableixin. Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida.

PIRINEU EN BOCA pot modificar, en qualsevol moment que consideri oportú, la configuració d’aquest web, les condicions del servei i els continguts corresponents, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva. També pot impedir-hi l’accés. Així mateix, ha d’intentar informar l’usuari d’aquest canvi, sempre que les circumstàncies li ho permetin, mitjançant una publicació en la pàgina web.

2. IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB

Les dades identificadores del responsable de PIRINEU EN BOCA són les que figuren a continuació:

PIRINEU EN BOCA, S.L.
NIF: B-66484338
Carrer Girona,17-19 bxs
08010 Barcelona
www.pirineuenboca.com

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 44863, foli 165, full B-469722, inscripció

1a.

3. DRETS I OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DELS SERVEIS

Com a proveïdor del servei, PIRINEU EN BOCA està obligat a prestar els serveis que s’ofereixen en aquest web, a garantir de manera eficaç el secret de les comunicacions que es produeixin amb l’usuari i a respondre a les reclamacions que eventualment es plantegin.

En cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, PIRINEU EN BOCA té dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l’accessibilitat al web, i també a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis. No obstant això, ha d’intentar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies li ho permetin.

L’ús que els usuaris facin dels serveis, les dades i la informació subministrada a través d’aquest web s’efectua a compte i risc de l’usuari.

PIRINEU EN BOCA no garanteix, directament ni indirectament, la informació o els serveis oferts, tret de les garanties que en virtut de les lleis aplicables s’hagin d’atorgar o que estiguin explícitament descrites en un acord entre aquesta societat i l’usuari.

PIRINEU EN BOCA no garanteix el contingut subministrat, si escau, per terceres persones, ni garanteix la veracitat, la fiabilitat, la precisió, l’oportunitat o la conveniència de la informació subministrada per al destí que els usuaris o qualsevol altra persona en facin.

Els drets de propietat intel·lectual sobre aquest web són titularitat de PIRINEU EN BOCA.

L’exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertanyen a la companyia esmentada.

4. DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI

En tot moment, l’usuari ha d’utilitzar de manera lícita els serveis d’aquest web d’acord amb la legalitat vigent i respectant els drets de propietat intel·lectual de PIRINEU EN BOCA o de tercers.

En aquest sentit, l’usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través del web s’adequaran a la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums, i que no resultaran ofensives en cap cas per al bon nom i la imatge comercial de PIRINEU EN BOCA.

L’usuari no ha d’efectuar, a través dels serveis que PIRINEU EN BOCA posa a la seva disposició, cap acció que malmeti o alteri els continguts del web, ni ha d’obstaculitzar-ne el

bon funcionament causant problemes tècnics de cap mena, ni transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar totalment o parcialment aquest web, ni tampoc no ha d’intervenir ni alterar el correu electrònic d’altres usuaris.

La responsabilitat de l’usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes, en cas que ho faci per qualsevol circumstància, és exclusiva. Per tant, en cas que hagi facilitat dades falses o inexactes, PIRINEU EN BOCA es reserva el dret a prohibir-li l’accés al web.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB I DELS SEUS SERVEIS

PIRINEU EN BOCA no garanteix la disponibilitat ni la continuïtat pel que fa al funcionament del web o a la informació, el contingut, el programari, els materials ni els productes inclosos, en la mesura que ho permeti la legislació aplicable.

D’aquesta manera, s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis, i de la utilitat que els usuaris hagin atribuït a

aquest lloc web.

En qualsevol cas, PIRINEU EN BOCA s’esforçarà tant com pugui per mantenir la disponibilitat continuada d’aquest web.

PIRINEU EN BOCA ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari.

Tot i que PIRINEU EN BOCA ha implantat totes les mesures adequades per garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altreselements en els continguts d’aquesta pàgina web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) de l’usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

PIRINEU EN BOCA s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats per la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, en documents electrònics, fitxers, etc. 

L’usuari accepta que el web ha estat creat i desenvolupat de bona fe per PIRINEU EN

BOCA, amb informació procedent de fonts internes i externes, que l’ofereix en l’estat actual als usuaris, i que pot contenir imprecisions o errates. Per això, l’usuari exonera PIRINEU EN BOCA de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, la utilitat o la falsa expectativa que el web pugui produir-li durant la navegació.

6. DRETS DE PROPIETAT INTEL-LECTUAL

Tots els drets sobre el contingut d’aquest web pertanyen a PIRINEU EN BOCA, excepte els de les empreses amb les quals PIRINEU EN BOCA hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts del web (incloent-hi, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, mapes, marcs, bàners, programari i els diferents codis font, àudio i vídeo) són propietat de PIRINEU EN BOCA o dels seus proveïdors de continguts, i han estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part seva, estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial, i no poden ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari o de tercers sense l’autorització expressa dels titulars dels continguts esmentats. La compilació (entenent com a tal la recopilació, el disseny, l’ordenació i el muntatge) de tot el contingut del web és propietat exclusiva de PIRINEU EN BOCA.

Tot el programari utilitzat en l’ús i el desenvolupament del web és propietat de PIRINEU EN BOCA o dels seus proveïdors de programari i està protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Les marques, els rètols, els signes distintius o els logotips de PIRINEU EN BOCA i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest web poden ser marques registrades dels seus respectius i legítims propietaris La posada a disposició de les bases de dades, les imatges, els dibuixos, els gràfics, els arxius de text, àudio, vídeo i programari propietat de PIRINEU EN BOCA o dels seus proveïdors, que figuren al web, i l’ús corresponent no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d’un dret d’ús en favor de l’usuari. L’usuari que accedeixi a aquest web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir ni vendre els elements anteriorment esmentats, ni tampoc crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda. Solament està autoritzada la visualització i la càrrega per a l’ús personal i no comercial de l’usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats.

En cas de gràfics o dissenys que apareguin en el web i que siguin d’empreses col·laboradores de PIRINEU EN BOCA, els són aplicables, igualment, aquestes condicions, tret que es pacti el contrari. Està terminantment prohibida qualsevol alteració per part de l’usuari d’aquest web que pugui afectar el contingut, com enllaços i similars.

PIRINEU EN BOCA vetlla perquè els continguts d’aquest web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori i no fomentin la violència. De la mateixa manera, intenta evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.

7. VINCLES O ENLLAÇOS HIPERTEXTUALS

No es pot establir cap vincle al web des de cap altre web sense el consentiment previ i exprés del titular. Queda prohibida la re-difusió de continguts, tret que hi hagi un acord el lloc web d’origen i el lloc web de destinació. Els usuaris o els titulars d’altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d’hipertext (d’ara endavant, «enllaç») al web han d’assegurar que respectaran les regles de PIRINEU EN BOCA i s’hi han de comprometre. Aquestes regles consisteixen a no establir enllaços a pàgines o sub-pàgines diferents del web de PIRINEU EN BOCA, no fer al costat de l’enllaç manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguin induir a error o que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums, no incloure cap marca comercial o signe susceptible de protecció diferent de l’adreça URL del web, no establir enllaços amb pàgines que continguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans i, en general, que puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom comercial o la imatge de PIRINEU EN BOCA.

En cas que aquest web contingui vincles o enllaços amb altres webs o llocs web no gestionats per PIRINEU EN BOCA, aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre aquests portals o llocs web, ni n’és responsable del contingut. Els enllaços que aquest web pugui contenir s’ofereixen, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, els propietaris, els serveis o els productes que ofereixen. La inclusió de vincles o enllaços amb altres llocs web no implica que PIRINEU EN BOCA promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts d’aquests portals o llocs web.

En tot cas, PIRINEU EN BOCA s’exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers davant de qualsevol reclamació de qualsevol naturalesa i demandes que es puguin interposar.

8. Protecció de dades de caràcter personal

PIRINEU EN BOCA garanteix que tractarà les dades personals complint el que estableix la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. La protecció de dades de caràcter personal s’estén a tot el que fa referència a la recollida i l’ús de la informació proporcionada a través d’aquest MITJÀ O ENTORN DIGITAL.

Amb aquesta finalitat, PIRINEU EN BOCA ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Sempre que se sol·licitin dades de caràcter personal a un usuari del MITJÀ O ENTORN DIGITAL se l’haurà d’informar degudament en cada cas com a mínim de la identitat del responsable del tractament, de la finalitat per a la qual s’obtenen les dades i els drets que l’assisteixen.

En el supòsit que els usuaris facilitin dades de caràcter personal de terceres persones, aquests usuaris hauran d’informar els tercers del contingut de les dades facilitades, de l’existència i la finalitat del fitxer en què es guarden i de la possibilitat d’exercir els seus drets, i identificaran PIRINEU EN BOCA, S.L., com a responsable del tractament.

Qualsevol usuari pot revocar el seu consentiment, exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i limitació, oposar-se al tractament de les seves dades de caràcter personal o sol·licitar-ne la portabilitat trucant al número d’atenció al client 902 11 60 60, escrivint a PIRINEU EN BOCA, S.L., carrer Girona, 17-19 de Barcelona (08010) o bé adreçant-se a botiga@pirineuenboca.com.

9. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula d’aquestes condicions generals de navegació és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia afectarà només aquesta disposició o la part de la disposició que esdevingui nul·la o ineficaç i subsistiran en tota la resta les condicions generals de navegació. Així mateix, la disposició o la part de la disposició que resulti afectada és considerarà no inclosa, tret que afecti les condicions de manera integral pel fet que resulti essencial per a l’avís legal.

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions generals de navegació s’interpreten i regeixen de conformitat amb la legislació vigent de l’Estat.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, l’accés, la utilització o el contingut d’aquestes condicions generals de navegació, tant el client com PIRINEU EN BOCA se sotmeten a la jurisdicció i la competència exclusiva dels jutjats i tribunals de Barcelona i renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui correspondre